Poradnia Alergologiczna

Lokalizacja

 • Jasło, ul. Szopena 38
  (Poradnie Specjalistyczne)
Poradnie Specjalistyczne

 

Rejestracja

 

Godziny pracy poradni

   poniedziałek wtorek  środa czwartek piątek 
Godziny otwarcia 1435 - 1835  1200 - 1800 nieczynne 700 - 900 nieczynne

 

Personel udzielający świadczeń w poradni

 • lek. med. Tomasz Bosak

 

Zakres świadczonych usług

Poradnia Alergologiczna świadczy usługi zdrowotne w zakresie:

 • pełnej diagnostyki i leczenia astmy oraz alergii pyłkowej i pokarmowej,
 • wykonywania testów skórnych z alergenów wziewnych i pokarmowych,
 • badania poziomu przeciwciał IgE całkowite,
 • badania czynnościowe płuc, spirometria,
 • inhalacji,
 • immunoterapii swoistej (tzw. odczulanie),
 • testów płatkowych.

 

Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie.

Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania.

Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

 

Inne przydatne informacje