Poradnia Ortopedyczno-Traumatologiczna

Lokalizacja

 • Jasło, ul. Kraszewskiego 13
  (Poradnie Specjalistyczne)
Poradnie specjalistyczne

 

Rejestracja

 

Godziny pracy poradni

   poniedziałek wtorek  środa czwartek piątek 
Godziny otwarcia 700 - 1435 700 - 1435 700 - 1435 700 - 1435  700 - 1435

 

Personel udzielający świadczeń w poradni:

 
 • lek. med. Karol Biesiadowski
 • lek. med. Gerald Hombesch
 • lek. med. Piotr Bemben
 • lek. med. Andrzej Zasadny
 • lek. med. Dawid Mastej
 • lek. med. Szymon Zuzak
 • lek. med. Michał Burbelka
 • lek. med. Rafał Prus

 

Zakres świadczonych usług

Poradnia Ortopedyczno-Traumatologiczna zajmuje się leczeniem pacjentów po urazach narządu ruchu i leczeniem chorób układu mięśniowo-szkieletowego.

W Poradni Ortopedyczno-Traumatologicznej udzielne są świadczenia z zakresu rozpoznawania i leczenia chorób układu ruchu (kości, stawów) i mięśni, zapobiegania wadom postawy i korygowania ich, leczenia wad rozwojowych narządu ruchu oraz poprawiania i przywracania czynności narządów ruchu, rozpoznawania i leczenia urazów narządu ruchu – złamań, skręceń, zwichnięć i urazów tkanek miękkich (skóra, mięśnie, ścięgna, więzadła), unieruchomienia – opatrunki gipsowe, gorsety, kontynuacje leczenia po zabiegach operacyjnych.

 

Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie.

Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania.

Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

 

Inne informacje